بررسی

بررسی

در گام سوّم انسان باید راه حل ها را بشناسد. تمام راه حل ها را بررسی و یادداشت کند. تمام چیزهایی که ممکن است مشکل را حل کند را نظر بگیرد و مورد بررسی قرار دهد. طرح شما برای حلّ مسئله باید انعطاف پذیر باشد تا شما را خیلی محدود نسازد. در پیدا کردن راه حل بکوشید خلّاق باشید. ممکن است راه حل هایی که از پیش برای شما بازگو کرده اند یا خودتان در موقعیّت های دیگر آزموده اید. برای موقعیت فعلی شما مناسب نباشد. پس ذهن خود را به کار گیرید تا راه حلّ – دست کم در شیوه ی اجرا – جدیدی را خلق کنید.ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید