بازگشت خوبی

بازگشت خوبی

ھمسر خود را برای انجام دادن کارھای ھرچند کوچک و جزیی ستایش کنید. اگر او یک کار جزیی و کوچک را به نحوی انجام می دھد که شما دوست دارید مثلا خیلی خوب املت درست می کند یا ھنگامی که نیمرو درست می کند می داند به چه اندازه زرده اش سفت یا شل باشد از او قدردانی کنید به ویژه ھنگامی که در جمع دوستان یا اقوام ھستید کارھای خوب او را یادآوری کنید و از او تشکر کنید. مطمئن باشید کارھای خوبی که شما انجام می دھید به خود شما باز خواھد گشت. ھنگامی که شما به او فکر می کنید و ملاحظه او را می کنید مطمئن باشید که او نیز این احساس را نسبت به شما پیدا خواھد کرد.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۱۹۱
 ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید