اولین مقابله با انقلاب مردمی ایران

اولین مقابله با انقلاب مردمی ایران

، در تاریــخ ۱۳۵۸ آبــان ۲۳ ، رئیس جمهــور وقــت آمریــکا، کارتــر، طــی دســتور اجرایــی ۱۲۱۷۰، تمــام امــوال، منابــع و منافع دولــت ایران و کلیــه ی نهادهــا و ســازمان های تابعــه و تحــت پوشــش ایــران و بانــک مرکــزی را، کــه در قلمــرو صاحیــت ایــن کشــور قــرار داشــت، مســدود اعــام کــرد
لینک مطلب:( مقابله با انقلاب )
کلیپ تصویری، عکس نوشته، کلیپ صوتی


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها