امان نامه

امان نامه

بازگشت به او ۴۷

امان نامه

تا به حال از خود پرسیده ایم که چرا با وجود کثرت معاصی، اما عذاب الهی نازل نمی شود؟ وجود چه کسانی، اهل معاصی را از خشم الهی در امان نگه داشته است؟

آری، اگر نبودند مومنینی که نماز را در سرتاسر زمین گسترش می دهند، و مساجد را رونق می دهند، و از ترس خداوند، در سحرگاهان به استغفار مشغول هستند، همانا عذاب الهی، اهل زمین را فرا می گرفت و اهل معصیت را شامل می شد.

توبه 1ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید