اصلاحات آمریکایی در ایران

اصلاحات آمریکایی در ایران

دولــت آمریــکا، ضمــن حمایــت از حکومــت اصلاح طلــب علــی امینــی، بــه اعمــال فشــار بــه شــاه بــرای اجــرای اصلاحــات اجتماعــی، انقلــاب اقتصــادی و سیاســی پرداخــت. انقلاب ســفید شــاه و ملــت نیــز در همیــن راســتا، تحــت فشــار دولــت کنــدی برنامه ریــزی شــد و علی رغــم مخالفت هــا، اعتصابــات و تظاهراتــی کــه در شــهرهای مختلــف و مراکــز مذهبــی صــورت گرفــت اصــول آن بــه رفرانــدوم گذاشــته و اجــرا شد


دانلود با لینک مستقیم


ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها