از عذرخواھی نترسید!

از عذرخواھی نترسید!

گاھی اوقات یک عذرخواھی ساده و از صمیم قلب از فروپاشی یک زندگی زناشویی جلوگیری می کند. بخصوص اگر فردی ھستید که به اشتباھات خود اعتراف نمی کنید و آنھا را تقصیر خود نمی دانید.

پیشنهاد: جملاتی مانند «متأسفم»، «معذرت می خواھم»، «اشتباه از جانب من بود»، «کارم کمی بچگانه بود» تأثیر فوق العاده ای خواھد داشت. گاھی اوقات لازم است که اشتباه خود را بپذیرید، یا قسمتی از آن راکه تقصیر متوجه شما بوده، بپذیرید.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۳۳
 ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید