ادیان وفرق

ادیان وفرق

images

بسم الله الرحمن الرحیم

ادیان و فِرَق

در این بخش از سایت د نظر داریم با توجه به نظریه ی دین برتر و واحد به بررسی ادیان و مذاهب و فرقه ها منشعب از آنها بپردازیم

امیدواریم بتوانیم با روش های مختلف تحلیلی بررسی های مناسی در این ضمینه انجام دهیم

در ابتدا باید تفاوت فرقه ونحله را با دین و مذهب روشن کنیم.

 

برای اینکه در ادامه ی بحث بتوانیم با کلمات کمتر و به اختصار به اصل مطالب بپردازیم در ابتدا باید تفاوت فرقه ونحله را با دین و مذهب روشن کنیم.

بررسی لغوی :

فِرَق جمع کلمه فرقه است که از ماده فرق به معنای انشعاب و مشتق شدن از چیزی می آید.

و نحله هم به همین معنا و مترادف فرقه است، اما با این تفاوت کلی که فرقه را در مواردی  که از اصلی صحیح، جزئی باطل منشعب شده باشد به کار می برند، اما نحله را در برابر مطلق اصول کلی، به کار می برند.

به همین دلیل است که در محاورات ، ملل و نحل  را بایکدیگر و ادیان و فرق را بایکدیگر به کار می برند

اما در بحث ما نکته بر روی اختلاف میان مذاهب و فرق است، که دسته های اصلی و حقه ی یک دین را «مذهب»، و غیر آن را «فرق» می گویند.

 

تعریف اصطلاحی:

دین: مجموعه باورها و قوانین خاصی است که به دو دسته اساسی الهی و مادی تقسیم می شود.

مذهب: شاخه خاصی از یک دین الهی است که در برخی  امور با  قسیم های خود، اختلاف دارد.

فرقه: شاخه های انحرافی ادیان الهی و یا شاخه های مختلف ادیان زمینی را، فرقه می گویند.

 

در مقام دوم تعدادی از ادیان الهی و شاخصه ها  و باورهای مشترک و وجه تمایزات آن ها را بررسی می کنیم.

ادیان الهی را بیشتر با سه اصل «خدا باوری»، «معاد باوری» و «دارا بودن فرستاده ای از سوی خدا» می شناسند، که اصلی ترین آن ها یهودیت، مسیحیت و اسلام هستند.

تفاوتهای میان این سه دین را می توان در همین سه اصل مشترکشان جستجو کرد، به این شکل که در بخش اول (اعتقاد به خدا) یهود صفاتی از جمله محدودیتهای جسمانی و اختیاری برای خداوند قائل شده و مسیحیت تثلیث را پذیرفته و اسلام معتقد به وحدانیت و قادریت مطلق برای خداست.

پس سعی می شود در ادامه ابتدا از ادیان سه گانه به صورت مقایسه ای، تحلیلی داشته باشیم و سپس به بررسی مذاهب و فرق درونی هریک از آنها بپردازیم.

 

 

 ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید