احکام نماز

احکام نماز

هر گاه در لباس خود خونی ببیند یقین کند که به مقدار کمتر از درهم است ویا خون زخم ودمل است که برای نماز اشکال ندارد وبا آن نماز بخواند، بعد بفهمد خون بیش از مقدار درهم بوده ،یا خون از غیر زخم ودمل است نمازش صحیح است.
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۷۴۱ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید