احکام نماز

احکام نماز

هر کسی مشغول نماز است ودر وسط نمازلباس یا بدن او نجس شود ،یا بفهمد لباس یا بدن او نجس شده است اما نداند همان موقع نجس شده یا ازقبل نجس بوده ،چنانچه آب در دسترس اوست وآب کشیدن بدن یا لباس یا عوض کردن آن نماز را به هم نمی زند باید همان موقع آن را آب بکشد، یاعوض کند ،سپس نماز را ادامه دهد واگر ممکن نیست باید نماز را بشکند و با بدن ولباس پاک نماز بخواند و این در صورتی است که وقت تنگ نباشد والا با همان حال نماز می خواند و صحیح است .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۷۳۸ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید