احکام نماز

احکام نماز

لباس نمازگزار باید از اجزاء حیوان مرده ای که خون جهنده دارد نباشد ،بلکه احتیاط واجب آن است که از اجزای حیوانهای مرده دیگر که خون جهنده ندارد (مانند ماهی ومار )نیز اجتناب کند.
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۷۵۰ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید