احکام نماز

احکام نماز

احتیاط واجب آنست که مکان نماز گزار مباح باشد ، بنابر این کسی که در ملک غصبی یا روی فرش یا تخت غصبی نماز می خواند نمازش اشکال دارد ، همچنین نماز در ملکی که منفعت آن متعلق به دیگری است ( مثل اینکه در اجاره ی اوست ) که نماز خواند در آن بدون اجازه ی مستاجر اشکال دارد ، همچنین در ملکی که مورد تعلق حق دیگری است ، مثل اینکه میت وصیت کرده که ثلث مال او را به مصرفی برسانند تا وقتی که ثلث را جدا نکنند نمی توان در آن ملک نماز خواند . توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۷۹۲ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید