احکام روزه

احکام روزه

احتیاط واجب آن است که روزه دار به جایی نرود که می داند چیزی در گلویش می ریزند یا مجبورش می کنند که روزه را افطار کند ، اما اگر قصد رفتن کند نرود یا بعد از رفتن چیزی به خوردش ندهند روزه اش صحیح است .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۳۹۷ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید