احکام روزه

احکام روزه

کسی که در شب ماه رمضان جنب است و می داند یا احتمال می دهد که اگر بخوابد پیش از اذان صبح بیدار می شود ، چنانچه تصمیم داشته باشد که بعد از بیدار شدن غسل کند و با این تصمیم بخوابد و تا اذان بیدار نشود روزه اش صحیح است ، ولی اگر تصمیم بر غسل نداشته باشد یا مردد باشد که غسل بکند یا نه ، در این صورت اگر بیدار نشود روزه اش اشکال دارد .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۳۷۷ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید