احکام روزه

احکام روزه

کسی که در شب ماه رمضان جنب است و میداند اگر بخوابد تا صبح بیدار نمی شود نباید بخوابد و چنانچه بخوابد و بیدار نشود روزه اش اشکال دارد و بنابر احتیاط واجب باید قضا و کفاره به جا آورد ، اما اگر احتمال دهد که بیدار می شود ، می تواند بخوابد ، و احتیاط این است که در دفعه دوم که بیدار شد نخوابد تا غسل کند .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۳۷۶ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید