احکام روزه

احکام روزه

هر گاه روزه دار بعد از ظهر مسافرت نماید باید روزه ی خود را تمام کند ، اما اگر پیش از ظهر مسافرت نماید روزه اش باطل است ، ولی قبل از آن که به حد ترخص برسد نمی تواند روزه را افطار کند و اگر پیش از آن افطار کند کفاره بر او واجب است ( منظور از حد ترخص جایی است که صدای اذان شهر را نشنود ، یا به جایی برسد که از نظر مردم شهر پنهان گردد ) .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۴۴۷ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید