احکام روزه

احکام روزه

هر گاه مسافر پیش از ظهر وارد وطن شود ، یا به جایی برسد که قصد ده روز توقف دارد ، چنانچه کاری که روزه را باطل می کند انجام نداده باشد باید روزه بگیرد و اگر انجام داده باید بعدا قضا کند و مستحب است باقیمانده ی آن روز را امساک نماید ، ولی اگر بعد از ظهر وارد شود نمی تواند روزه بگیرد .
توضیح المسائل ایت الله مکارم شیرازی مساله ۱۴۴۸ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید