احساسات خود را با یکدیگر در میان بگذارید

احساسات خود را با یکدیگر در میان بگذارید

صداقت داشته باشید و از بیان احساساتتان نترسید. از بیان ترس ھا، آرزوھا، امیدھا یا آنچه که شما را آزار می دھد، ابایی نداشته باشید. حتماً اگر شریک شما به جای دیدن خشم شما علت خشمگین شدن شما را بشنود و بداند، خوشحال خواھد شد و حتی شاید بتواند کمکی به رفع آن بکند. پس سعی کنید بین احساسات قلبی و ذھنی تان ارتباط برقرار کنید و با افشای رازھا حس
اطمینان را در یکدیگر تقویت کنید.
راهکار: از جملاتی مثل «قصدم آسیب رساندن به تو نبود» یا «ببخشید فقط کنترل خود را از دست دادم» استفاده کنید.
مجله الکترونیکی ویستا : خانه و خانواده – شماره ھفتم – ھمسران-ص۳۴ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها