آوای گورستان

آوای گورستان

چه قدر مانده؟ چیزی نمانده اینک به قبرستان پشت دروازه رسیده ایم. نزدیک کوفه بودیم و از جنگی سخت باز می گشتیم که مالک ما را برای صحبت امام علیه السلام نگه داشت. امام بر روی اسب بودند. سر اسب را کج کردند و رو به قبرستان فریاد زدند:« ای ساکنان دنیای وحشت و محله های خالی و گورهای تاریک !! ای خفتگان در خاک! ای غریبان و ای تنها شدگان ! ای وحشت زدگان ؛ شما پیش از ما رفتید و ما در پی شما روانیم و به شما خواهیم رسید. دربارۀ خانه هایتان، دیگران در آنها ساکن گشته اند و اما زنانتان که با دیگران ازدواج کرده اند و اموال تان در میان دیگران تقسیم شده اند، از شما چه خبر ؟» انعکاس فریاد امام در گوشم می پیچید که به سوی ما بازگشت و فرمود :«بدانید که اگر می توانستند با شما سخن بگویند می گفتند که بهترین توشه تقواست.» اینک به کوفه رسیده ایم و من همچنان در بهت و حیرت از آنچه در گورستان رخ داده بود…ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها

بیشتر بخوانید