آراستگی

آراستگی

نظافت و آراستگی همسر، از جمله اموری است که زمینه ساز تحقق حیای همسر است. از امام کاظم علیه السلام می خوانیم :«عن الحسن بن جهم قال: رأیت أبا الحسن – علیه السلام – اختضب، فقلت: جعلت فداک اختضبت؟ فقال: نعم، إن التهیئه مما یزید فی عفه النساء، ولقد ترک النساء العفه بترک أزواجهن التهیئه … ؛ حسن بن جهم می گوید: ابوالحسن – علیه السلام – را دیدم که خضاب کرده است، عرض کردم: فدایت شوم! خضاب کرده اید؟ فرمود: آری! آراستگی بر عفت زنان می افزاید؛ به راستی زنان ترک عفت کرده اند، چون شوهرانشان آراستگی را ترک نموده اند. سپس فرمود: اگر آراسته نباشی آیا خوش داری که همسرت را نیز مانند خودت ببینی؟ عرض کردم: نه! فرمود: او نیز چنین است.»[الکافی، ج ۵، ص ۵۶۷]ارسال دیدگاه

اطلاعیه ها